Skip to Main Content

Work for UsRheolwr Datblygu Cymru / Wales Development Manager

Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Rheolwr Datblygu Cymru

The National Association for Areas of Outstanding Natural Beauty

Wales Development Manager

Cyflog: £42,000 pro rata Salary: £42,000 pro rata
Oriau: 30 awr yr wythnos – cytundeb cyfnod penodol o ddwy flynedd Hours: 30 hrs per week – Two-year fixed term contract
Lleoliad: Swydd gweithio gartref yw hon.  Trwy leihau teithio rydym yn credu y gallwn wneud y mwyaf o’n cyfraniad at nodau datblygu cynaliadwy.  Bydd ceisiadau am secondiad i’r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn cael eu hystyried. Location: This is a home-based post by design.  We believe that by reducing travel we can maximise our contribution to sustainable development goals.  Proposals for a secondment arrangement to the NAAONB will be considered.
Diben y Swydd: Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i bartneriaethau AHNE Cymru gyflawni’r blaenoriaethau a amlinellir yn nogfen Bolisi  Gwerthfawr a Chydnerth Llywodraeth Cymru trwy gefnogi cydweithio a gweithredu ar y cyd ar draws tirweddau dynodedig yng Nghymru. Purpose: To optimise opportunities for Welsh AONB partnerships to deliver on the priorities set out in the Welsh Government Policy document Valued and Resilient through supporting collaboration and collective action across designated landscapes in Wales.
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yw rhai o dirweddau anwylaf Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  Mae gan Gymru bump AHNE sy’n cynnwys dros 24,000 hectar o rai o’n safleoedd bywyd gwyllt mwyaf gwerthfawr.  Mae’r rhain yn denu dros 3 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn ac maent yn darparu cartref i 57,000 o bobl.  O ucheldiroedd grugog Bryniau Clwyd, i gymunedau arfordirol Llŷn, Ynys Môn a’r Gŵyr, i goedwigoedd ac afonydd Dyffryn Gwy; mae pob un yn wahanol; mae pob un yn arbennig.

 

Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (NAAONB) yw’r elusen ymbarél ar gyfer  AHNEau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mae’n gweithio i ddatblygu rhwydwaith o bartneriaethau AHNE  uchelgeisiol gyda llais cyfunol cryf, sy’n cydweithio i gyflawni amcanion a rennir.  Mae gennym egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth wraidd ein gwaith, ac adlewyrchir hynny ym mhopeth a wnawn.

Mae swydd ddisgrifiad llawn ar gael ar ein gwefan NAAONB Wales Development Manager Job Description – Welsh

Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs) are some of the most cherished landscapes of England, Wales, and Northern Ireland.  Wales has five AONBs that contain over 24,000 hectares of some of our most precious wildlife sites, attracting over 3 million visitors a year and providing a home for 57,000 people.  From the heather uplands of the Clwydian Range, through the coastal communities of Llŷn, Anglesey, and Gower, to the woods and rivers of the Wye Valley; all are different; all are special.

 

The National Association for Areas of Outstanding Natural Beauty (NAAONB) is the umbrella charity for the AONBs in England, Wales, and Northern Ireland and works to develop a network of ambitious AONB partnerships with a strong collective voice, working collaboratively to deliver shared objectives.  We have the principles of sustainable development at our core, and this is reflected in everything we do.

A full job description is available for download NAAONB Wales Development Manager Job Description

Os hoffech wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol heb fod yn fwy na 400 o eiriau yn esbonio pam yr hoffech chi fanteisio ar y cyfle hwn ac, yn bwysicaf oll, pam rydych chi’n teimlo eich bod yn addas ar gyfer y swydd hon i office@landscapesforlife.org.uk If you would like to apply, please send a cv and covering letter of not more than 400 words explaining why you would like to take up this opportunity and importantly why you feel suited to do this role to office@landscapesforlife.org.uk
Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Howard Davies ar 07576321614 For an informal discussion about the role, please contact Howard Davies on 07576321614
Dyddiad cau: 13 Mai 2019

 

Cynhelir cyfweliadau ar 30 Mai 2019

Closing date: 13th May 2019

 

Interviews will be held on 30th May 2019

There are currently no other vacancies but please keep a look out for future positions